Kennis

Let op! Strenge eisen aan motivering relatie- en concurrentiebeding

Het hof heeft op 7 mei 2019 een duidelijke uitspraak gedaan over de motivering van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De wet

Het opnemen van een concurrentiebeding en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet toegestaan, tenzij een werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft waardoor het noodzakelijk is voor de werkgever om een concurrentiebeding of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen (artikel 7:653 BW). In dat geval moet een werkgever het beding schriftelijk motiveren met dit zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang.  De motivering moet toegespitst zijn op de specifieke werkzaamheden van de werknemer of een specifieke functie. Het mag geen standaardmotivering zijn (zie hier ons eerdere artikel dat hierover gepubliceerd is). 

Oordeel hof

In deze zaak bleek in hoger beroep dat werkgever de motivering van het non-concurrentiebeding zoals dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst met werknemer gebruikte voor de commerciële functies bij werkgever. Mag dat?

De motivering was uitgebreid en luidde als volgt:

Werknemer erkent dat, gelet op de functie van werknemer, er een zwaarwegend belang bestaat voor het opnemen van een concurrentie- en relatiebeding in deze overeenkomst. Werknemer beschikt over bijzondere en bedrijfsspecifieke kennis, gegevens en vaardigheden welke, indien deze worden ingezet in strijd met artikel 15, zwaarwegende nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor werkgever/het bedrijf en daarmee het bedrijfsbelang. Werknemer heeft zeer veel klantcontact, beschikt over klant- en prospectgegevens, heeft inzage in prijsstelling, het marktbewerkingsplan en financiele gegevens inzake omzet, marge, winst c.q. verlies. Wanneer deze informatie bij concurrerende bedrijven terecht komt, of wordt gebruikt bij een concurrerend bedrijf, zal dit werkgever direct schaden doordat de concurrent met deze informatie prijsbeleid en marktbewerking kan afstemmen.”

De werkgever spitste daarbij de tekst dus niet toe op de specifieke functie of op de persoon met wie de arbeidsovereenkomst werd gesloten. Het hof oordeelde dat deze motivering niet strookt met de door de wetgever gewenste specifieke afweging en motivering per geval. Daarmee is volgens het hof niet voldaan aan de aan artikel 7:653 lid 2 BW ten grondslag liggende bedoeling en daaruit voortvloeiende motiveringseis, zodat het concurrentiebeding niet rechtsgeldig is. De vorderingen van werkgever werden daarom afgewezen.

Advies van het hof

Omdat de werkgever ter zitting aangaf dat hij niet inzag hoe hij dan wel een afdoende motivering had moeten geven, heeft het hof uitgelegd dat de werkgever dat kon doen door de motivering van het concurrentiebeding specifieker toe te snijden op de werkzaamheden die werknemer feitelijk vervulde. Door de motivering bijvoorbeeld uit te breiden met de toelichting dat (zoals hier het geval was) werknemer alle lease-aanvragen behandelde, dat hij de digitale prijslijsten van de afdeling verkoop maakte, dat hij betrokken was bij de rapportages over verkoopkansen, dat hij de sleutelfiguur op de binnendienst was en dat hij toegang had tot alle informatiekanalen en vertrouwelijke documenten.

Een mooie uitspraak die nog eens duidelijk maakt hoe belangrijk een goede motivering is bij een concurrentiebeding of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.