Kennis

Concurrentiebeding en relatiebeding in een vaststellingsovereenkomst

Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) worden tussen werkgever en werknemer vaak afspraken gemaakt over het concurrentiebeding en relatiebeding. Werkgever en werknemer kunnen bijvoorbeeld afspreken dat het bestaande relatiebeding en concurrentiebeding na beëindiging van het dienstverband van kracht blijft, of juist vervalt. Ook is het mogelijk het concurrentiebeding of relatiebeding aan te passen of nieuwe afspraken hierover op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

Om geen discussie te krijgen over welke afspraken nu precies gelden, is het van belang hierover duidelijke afspraken te maken en deze in de vaststellingsovereenkomst op te nemen.

Geschillen over een concurrentiebeding of relatiebeding komen veelvuldig voor.

Recentelijk oordeelde de rechter over een geschil tussen werkgever en werknemer over het relatiebeding. Werkgever en werknemer waren in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat het relatiebeding zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst van kracht bleef. Het relatiebeding was opgenomen in artikel 14 van de arbeidsovereenkomst. In ditzelfde artikel was ook een boetebeding opgenomen.

De werkgever stelde dat werknemer het relatiebeding had overtreden en als gevolg daarvan naar schatting € 30.000 schade had geleden. Hij vorderde op grond van het boetebeding 25.000 euro van de werknemer.

De rechter stelde vast dat de werknemer het relatiebeding had overtreden, maar het boetebeding was echter niet overgenomen in de vaststellingsovereenkomst, ook werd er in de vaststellingsovereenkomst niet naar het boetebeding verwezen, slechts naar het relatiebeding zelf. Ook was er geen verwijzing naar het hele artikel 14, waar het boetebeding onderdeel vanuit maakte. De werkgever kon om die reden niet de vastgestelde boete vorderen op grond van het boetebeding. En omdat de werkgever ook geen bewijs had geleverd van de geleden schade, viste hij naast het net en kon hij met lege handen naar huis.

Een nogal zure uitspraak voor werkgever. Let dus op bij het verwijzen naar een relatiebeding of concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst en neem bij voorkeur de bedingen in zijn geheel in de vaststellingsovereenkomst op, inclusief een boetebeding.

Lees hier ons artikel over de eisen aan een concurrentiebeding en relatiebeding in een contract voor bepaalde tijd.