Kennis

Zieke werknemer? Claimen van no-riskpolis bespaart geld

Uit recente onderzoeken is gebleken dat veel werkgevers onbekend zijn met de no-riskpolis met als gevolg dat werkgevers duizenden euro’s mislopen wegens het niet claimen van deze no-riskpolis.

Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan is de werkgever verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen. Deze loondoorbetalingsverplichting is een enorme kostenpost voor werkgevers. Voor werknemers met een ziekte of handicap geldt vaak de eerste vijf jaar van het dienstverband een no-riskpolis, zodat werkgevers (gedeeltelijke) worden gecompenseerd voor de loondoorbetaling. Deze compensatie geldt voor alle werknemers met een no-riskpolis, ook voor eigenrisicodragers (werkgevers die zelf het risico voor een Ziektewet- of WGA-uitkering voor zieke werknemers dragen).

Minister Koolmees van SZW heeft recentelijk een onderzoek bekend gemaakt, waaruit blijkt dat slechts 52% van de werkgevers bekend is met de no-riskpolis. En van de werknemers die een no-riskpolis hebben, weet maar 16% dat deze voor hen geldt. Uit het UWV Kennisverslag van juli 2018 blijkt een zelfde beeld. Bij Wajong’ers benut de werkgever in 60% van de gevallen de no-riskpolis, bij werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) 50% en bij WAO’ers en mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, respectievelijk 17% en 14%.

Wat is een no-riskpolis?

Een no-riskpolis staat voor looncompensatie bij ziekte. De no-riskpolis is een regeling die werkgevers geheel of gedeeltelijk financieel compenseert wanneer een werknemer met een verhoogd risico om ziek te worden, opnieuw ziek of arbeidsongeschikt raakt. Als de werknemer met een no-riskpolis uitvalt door ziekte, betaalt UWV namelijk een Ziektewetuitkering.

Deze Ziektewetuitkering bestaat naast de loondoorbetalingsplicht van werkgever (artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek). Maar het loondoorbetalingsrisico wordt beperkt of nihil, omdat de werkgever de Ziektewetuitkering van het te betalen loon mag aftrekken en hierdoor geen of minder loon betaalt. De Ziektewetuitkering loopt vanaf de eerste ziektedag.

De Ziektewetuitkering kan door UWV aan de werkgever of rechtstreeks aan de werknemer worden uitbetaald.

Het doel van de no-riskpolis is om werkgevers te stimuleren werknemers met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen of te houden, zodat de re-integratie van deze werknemers wordt bevorderd.

Hoogte van de uitkering

UWV betaalt het eerste jaar maximaal 100% en het tweede jaar 70% van het Ziektewet-dagloon.

Het maximale (Ziektewet-)dagloon per 1 juli 2018 is vastgesteld op € 211,42. Dit kan betekenen dat als in de arbeidsvoorwaarden van werkgever of CAO een hoger dagloon / loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is vastgelegd, het uitgekeerde Ziektewet-dagloon lager kan uitvallen dan het feitelijke te betalen dagloon aan de zieke werknemer. De werkgever betaalt dan het verschil aan werknemer bij.

Voordelen no-riskpolis

De no-riskpolis biedt twee belangrijke voordelen:

 1. Uitbetaling door het UWV van een Ziektewetuitkering zodra de werknemer ziek wordt.
 2. De werknemer wordt niet meegeteld als instromer in een Ziektewet- of WGA-uitkering waardoor de werkgever géén hogere gedifferentieerde premiebetaling voor de Ziektewet of WGA betaalt (de werknemer telt dus niet mee voor de verzuimschadelast). Werknemers met een no-riskpolis kunnen daarom de rekenpremie flink verlagen.

Voor welke werknemers geldt de no-riskpolis?

Een no-riskpolis geldt:

 • ten aanzien van werknemers die vóórdat zij in dienst traden een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering hebben ontvangen. Deze werknemers zijn bij indiensttreding of in de vijf jaar hiervoor, structureel beperkt of hebben de status arbeidsgehandicapt;
 • wanneer de werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst houdt, terwijl de werknemer recht krijgt op een WIA-uitkering. Voorwaarde hierbij is dat de bestaande arbeidsovereenkomst moet worden gewijzigd in functie-inhoud en/of aantal uren. Niet voldoende is om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten terwijl de feitelijke werkzaamheden niet veranderen;
 • ten aanzien van werknemers uit de gemeentelijke doelgroep banenafspraken of beschut werk en werknemers die door ziekte of handicap problemen hebben bij het volgen van onderwijs;
 • ten aanzien van oudere arbeidsongeschikte werknemers, namelijk werknemers die vóór juli 1954 zijn geboren en langer dan 52 weken een Werkloosheidswetuitkering kregen en vanuit deze uitkering bij de werkgever in dienst zijn gekomen;
 • werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en die niet bij hun eigen werkgever kunnen re-integreren, maar dit bij een andere werkgever doen. (Let op: deze “35-minners” die een nieuwe dienstbetrekking aangaan met hun eigen werkgever, vallen meestal niet onder de regeling).

Hoe lang is de polis geldig?

De no-riskpolis geldt meestal tot 5 jaar na de datum van indiensttreding of na de start van de WIA-uitkering. Soms kan een verlenging van die 5 jaar plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een aanzienlijk verhoogd gezondheidsrisico.

Hoe weet je als werkgever of een no-riskpolis geldt?

De no-riskpolis ontstaat automatisch voor veel werknemers met een ziekte of handicap als deze aan de (bovenstaande) voorwaarden voldoen, de werkgever hoeft de polis niet aan te vragen. Maar dat betekent niet dat de werkgever van het bestaan van de no-riskpolis bij de betreffende werknemer op de hoogte is. Een werkgever kan dit zelf uitzoeken. Uit onderzoek is echter gebleken dat maar 10% van de werkgever dit doet.

De werkgever kan dit uitzoeken door:

 • aan de werknemer te vragen of sprake is van een no-riskpolis. In principe mag werkgever geen gezondheidsgegevens opvragen bij de werknemer wegens privacyschending, maar dit is anders als er een wettelijke grondslag bestaat. Artikel 38b Ziektewet zegt hierover dat werkgever twee maanden na indiensttreding de werknemer mag vragen of hij een no-riskpolis heeft. Werknemer is op grond hiervan verplicht om te melden dat een no-riskpolis geldt;
 • het Doelgroepregister te raadplegen (het landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak);
 • de toekenningbeslissing van de WIA te controleren (als van een WIA-uitkering sprake is), aangezien daarop door het UWV melding dient te worden gemaakt van het feit of de werknemer een no-riskpolis heeft. Let wel op: UWV stelt dat op alle toekenningen WIA en op afwijzingen van aanvragen WIA bij einde wachttijd, een clausule over no-riskpolis staat, maar dat is zeker niet altijd zo.

Hoewel UWV uitvoerder is van de regeling, kan UWV niet zomaar op verzoek van werkgever aan werkgever meedelen dat een medewerker een no-riskpolis heeft. Het vrijgeven van deze gegevens zonder toestemming van de werknemer leidt namelijk tot schending van de privacy van werknemer.

Tips!

 • Vraag de werknemer in ieder geval 2 maanden na indiensttreding of een no-riskpolis geldt. Werknemer moet dit immers op verzoek meedelen na 2 maanden.
 • Indien de no-riskpolis geldt, vraag dan een uittreksel uit het doelgroepregister bij UWV. De verzuimverzekeraar heeft dit nodig voor de claimbeoordeling van de betreffende werknemer. En werkgever kan bij de Belastingdienst met het uittreksel een verzoek indienen voor een loonkostenvoordeel door middel van de loonaangifte. (Een loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidbeperking die de Belastingdienst na afloop van een kalenderjaar uitkeert.)
 • Wanneer je als werkgever het eerste ziektejaar verplicht bent 100% loon door te betalen (op grond van de geldende arbeidsvoorwaarden), dan dien je het UWV expliciet te verzoeken om betaling van die 100%.
 • Let erop dat je als werkgever verantwoordelijk blijft voor re-integratie van de werknemer.
 • Meld een zieke werknemer binnen 6 weken bij UWV ziek (online via Digipoort of de Verzuimmelder). Want gebeurt de ziekmelding niet tijdig, dan kan een boete van maximaal € 455 worden opgelegd. Als de werknemer niet ziek is gemeld binnen 6 weken en alweer beter is, dan kan de ziekmelding plaatsvinden tegelijk met de betermelding. Dit moet binnen 2 dagen nadat werknemer zich hersteld heeft gemeld.

Vragen? Neem contact op via ons contactformulier of bel 06-19911912 of stuur een e-mail: cs@sellmeijeradvocatuur.nl